Po përvec mjekëve që në fakt është hallka e parë më e rëndësishme në diagnostifikim dhe trajtim, për këtë sëmundjë mund të ndihmojnë një ekip multidisiplinar.

  • Një psikoterapist mund ti vijë shumë në ndihmë një personi që vuan nga kjo sëmundje, me terapi konjitive-bihejviorale, me teknika relaksimi, dhe psikoterapi për të pranuar sëmundjen e për të mësuar se si të bashkëjetojë me të.
  • Një fizioterapist gjithashtu i mëson pacientit ushtrimet  streching-u për të rritur rezistencën muskulore dhe për të pakësuar dhimbjen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*