RRISIM CILESINE E SHENDETIT TE PACIENTEVE ME FIBROMIALGJI

TAKIME DITORE
Takime ditore me stafin për të marrë shërbime specifike
TAKIM ME MJEKUN REUMATOLOG
Takime mujore mbi efektshmërinë e medikamenteve dhe përshtatshmërinë me organizmin
TAKIM ME FIZIOTERAPISTIN
Takime javore me fizioterapistin për të rritur reziliencën muskulore dhe për të pakësuar dhimbjen
TAKIM JAVOR ME PSIKOLOGUN KLINIK
Këshillim psikologjik individual dhe terapi grupi

Sherbimet me Fizioterapistin

Video Ilustruese

Video Ilustruese

Video Ilustruese

Ushtrime te ndryshme